0/100
Платформы:
Дата выхода:
9 сентября 1993
Дата выхода iOS:
9 сентября 1993
Дата выхода Android:
9 сентября 1993
Дата выхода Wii:
9 сентября 1993
Дата выхода Game Gear:
9 сентября 1993
Дата выхода PC:
9 сентября 1993
Дата выхода Xbox 360:
9 сентября 1993
Дата выхода PS3:
9 сентября 1993
Дата выхода 3DS:
9 сентября 1993
Дата выхода Sega Genesis:
9 сентября 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hideyuki Suganami, Hideyuki Suganami, Hiroshi Iuchi, Masato Maegawa, Mitsuru Yaida, Norio Hanzawa, Tetsuhiko Kikuchi, Yoshiyuki Matsumoto
Теги:
cooperative, multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев