0/100
Live A Live

Новости о Live A Live

1
Платформы:
Дата выхода:
2 сентября 1994
Дата выхода SNES:
2 сентября 1994
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Gosho Aoyama, Kazuhiko Shimamoto, Nobuyuki Inoue, Nobuyuki Inoue, Osamu Ishiwata, Ryōji Minagawa, Takashi Tokita, Takashi Tokita, Takashi Tokita, Yoko Shimomura, Yoshihide Fujiwara, Yoshinori Kobayashi, Yumi Tamura
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев