0/100
Project Giant Robot
Платформы:
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akiteru Naka, Atsushi Inaba, Hirono Sato, Hiroshi Yamaguchi, Hitomi Kurokawa, Kazuhide Kawamura, Keiki Kobayashi, Kenji Higashiyama, Naofumi Harada, Rei Kondoh, Ryoya Sakabe, Shigeru Miyamoto, Tadashi Sugiyama, Yugo Hayashi, Yukari Suita, Yusuke Hashimoto
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев