0/100
Dark Wizard
Платформы:
Дата выхода:
12 ноября 1993
Дата выхода Sega CD:
12 ноября 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Atsushi Seimiya, Izuho Numata, Jun Senoue, Keisuke Tsukahara, Kenji Terada, Masaru Setsumaru, Noriyoshi Ohba, Sachio Ogawa, Shouko Ogawa, Yoshimi Hishida
Теги:
exclusive, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев