71/100

Новости о Detective Pikachu

1
Платформы:
3DS
Дата выхода:
3 февраля 2016
Дата выхода 3DS:
3 февраля 2016
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Haruka Utsui, Hiroyuki Jinnai, Hitoshi Yamagami, Jun Kanda, Katsunori Orimoto, Masataka Hata, Naoki Miyashita, Takuto Kitsuta, Tomofusa Shimamura, Tomokazu Ohara
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев