0/100
Puzzle & Dragons Z
Платформы:
Дата выхода:
10 марта 2013
Дата выхода 3DS:
12 декабря 2013
Дата выхода Android:
10 марта 2013
Дата выхода iOS:
10 марта 2013
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
'''''Puzzle & Dragons Z''''', '''''Puzzle & Dragons Z''''', '''''Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition''''', '''''Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition''''', Daisuke Yamamoto, Keigo Ozaki, Kenji Ito, Naoki Fukuda, Takayuki Takahara, Toshiko Tasaki, Yoshimasa Yamada, Yukio Nakajima
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев