0/100
YU-NO
Платформы:
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
'''Remake''', Chiyomaru Shikura, Hiroyuki Kanno, Kazuhiro Kanae (original), Keishi Yonao (remake), Makoto Asada, Ryō Nagi (remake), Ryu Takami, Ryu Umemoto, Yasuchika Nagaoka (original)
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев