0/100
Платформы:
Дата выхода:
30 октября 1995
Дата выхода iOS:
30 октября 1995
Дата выхода Sega Saturn:
30 октября 1995
Дата выхода PC:
30 октября 1995
Дата выхода PS3:
30 октября 1995
Дата выхода Sega Genesis:
30 октября 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akiko Hashimoto, Kazuhiro Izaki, Takayuki Nakamura, Takenobu Mitsuyoshi, Toru Ikebuchi, Yu Suzuki, Yu Suzuki
Теги:
2 players, cooperative, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев